Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: New Zealand Parliament – Hansard

TUESDAY, 5 APRIL 2022

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

ASSISTANT SPEAKER (Hon Jenny Salesa): Ke tau lotu. ‘E ‘Otua Māfimafi, kuo mau taa’i mālie ‘i ho’o ‘ofá mo e ngaahi tāpuaki hono kotoa. ‘Oku tuku homau lotó ka mau hū atu ke ke malu’i ange mu’a ‘a e Kuiní, mo tataki ange ’emau fua fatongia ‘i he Fale Aleá ‘aki ‘a e poto Faka-e-‘Otua, ‘ofa pea mo e ‘ulungaanga malū, ko e ‘uhí ko e mo’ui mo e melino ‘a e fonuá. ‘Oku mau kole atu ‘a e ngaahi me’á ni hono kotoa ‘i he huafa ho ‘aló pē ‘e taha ko Sīsū Kalaisi ka ko homau fakamo’uí, ‘Emeni.

MIL OSI