Recommended Sponsor Painted-Moon.com - Buy Original Artwork Directly from the Artist

Source: New Zealand Parliament – Hansard

TUESDAY, 26 JULY 2022

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

ASSISTANT SPEAKER (Hon Jenny Salesa): Ke tau lotu. ‘E ‘Otua Māfimafi, kuo mau ta’imālie ‘i ho’o ‘ofá. ‘Oku tuku homau lotó ka mau hū atu. Ke ke malu’i ‘a e Kuiní, mo tataki mai mu’a ’emau ngāue ‘i Fale Aleá. Ke fai’aki ‘a e poto faka-‘Otua – ‘a e ‘ofá mo e ‘ulungāanga malu, ko e ‘uhí ko e mo’uí mo e nofo melino ‘a e fonuá. Pea ‘oku mau kole ‘a e ngaahi me’á ni ‘i he Huafá ho’o ‘Aló ka ko homau Fakamo’uí. ‘Ēmeni.

MIL OSI