Post sponsored by NewzEngine.com

Source: New Zealand Parliament – Hansard

TUESDAY, 2 JUNE 2020

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

PRAYERS

SPEAKER: Members, last week was Samoan Language Week, but due to a combination of circumstances, we did not have the opportunity to have the prayer in Samoan. To make up for that, I have asked Agnes Loheni to say the prayer in Samoan today.

AGNES LOHENI (National): Tatou ifo ma tatalo. Le Atua Silisili ese e, matou te sulaina lau Afio mo fa’amanuiaga ma tofi ua e fa’au’uina ai i matou. E lafoa’i ni o matou lagona ma manatua ta’ito’atasi i le amana’iaina o le Masiofo o Peretania. Matou te tatalo ina ia tonu ma fa’amaoni fuafuaga ma fa’ai’uga uma i totonu o lenei Maota Fono. Ia talosia ta’ita’i o lenei Mālō ina ia maua le tōfā mamao, le fa’apalepale ma le agamalū, auā le manuia ma le filemū o Niu Sila. O le matou tatalo lea, e ala atu i le suafa pele o Iesu Keriso, Amene.

MIL OSI