Post sponsored by NewzEngine.com

Source: New Zealand Parliament – Hansard

WEDNESDAY, 18 MAY 2022

The Speaker took the Chair at 2 p.m.

KARAKIA/PRAYERS

ASSISTANT SPEAKER (Hon Jenny Salesa): Le Atua Silisili ese e, matou te sulaina lau Afio mo fa’amanuiaga ma tofi ua e fa’au’uina ai i matou. E lafoa’i ni o matou lagona ma manatua ta’ito’atasi i le amana’iaina o le Masiofo o Peretania. Matou te tatalo ina ia tonu ma fa’amaoni fuafuaga ma fa’ai’uga uma i totonu o lenei Maota Fono. Ia talosia ta’ita’i o lenei Mālō ina ia maua le tōfā mamao, le fa’apalepale ma le agamalū, auā le manuia ma le filemū o Niu Sila. O le matou tatalo lea, e ala atu i le suafa pele o Iesu Keriso. Amene.

MIL OSI